2019-02-13

Struktura organizacyjna Starostwa

1.     Kierownictwo Starostwa Symbol
  1)   Starosta "ST"
  2)   Wicestarosta "SW"
  3)   Etatowy Członek Zarządu "SC"
  4)   Sekretarz "SE"
  5)   Skarbnik "SK"
         
2.     Wydziały Starostwa Symbol
  1)   Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem "ZB"
      w ramach którego działają:  
    a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego "PCZK”
    b) Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji "ZBI”
    c) Kancelaria Niejawna "ZBK”
  2)   Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych "MN”
      w ramach którego działają:  
    a) Biuro Zarządzania Mieniem Skarbu Państwa „MNS”
    b) Biuro Zarządzania Mieniem Powiatu „MNP”
    c) Biuro Inwestycji i Remontów „MNI"
    d) Biuro Zmówień Publicznych "MNZ"
  3)   Wydział Edukacji, Kultury i Sportu „ED”
  4)   Wydział Komunikacji i Transportu „KT”
      w ramach którego działają:  
    a) Biuro Rejestracji Pojazdów „KTR”
    b) Biuro Praw Jazdy „KTJ”
    c) Inspektor ds. Transportu „KTT”
  5)   Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej „AB”
  6)   Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru „GE”
      w ramach którego działają:  
    a) Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej „GEO”
    b) Biuro Katastru Nieruchomości „GEK”
    c) Biuro Mapy Numerycznej i Informacji Przestrzennej „GEM”
  7)   Wydział Organizacyjno-Administracyjny „WO”
      w ramach którego działają:  
    a) Biuro Obsługi Interesantów i Spraw Społecznych „WOS”
    b) Biuro Obsługi Administracyjnej „WOA”
  8)   Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Zdrowotnej „IE”
  9)   Wydział Informatyki „DI”
      w ramach którego działają:  
    a) Administrator Bezpieczeństwa Systemu „DIB”
    b) Administrator Systemu Informatycznego „DIS”
  10)   Wydział Budżetu i Finansów „FN”
    a) Biuro ds. Budżetu „FNB”
    b) Biuro Księgowości „FNK”
  11)   Wydział Ochrony Środowiska "BS"
         
3.     Samodzielne biura Symbol
  1)   Biuro Zarządu „BZ”
  2)   Biuro Rady „BR”
  3)   Biuro ds. Pracowniczych „BP”
  4)   Biuro Zarządzania Dokumentacją „BD”
         
4.     Samodzielne stanowiska Symbol
  1)   Audytor Wewnętrzny „CA”
  2)   Inspektor Ochrony Danych „OD”
  3)   Powiatowy Rzecznik Konsumentów „PK”
  4)   Główny Specjalista ds. Kontroli „CK”
         
5.     Zespoły Symbol
  1)   Zespół Obsługi Prawnej „BZP”
  2)   Zespół ds. BHP „HP”
  3)   Zespół ds. Mediów i Informacji „BZM”

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się